Privacy policy

Deze privacy policy (“Privacy Policy”) regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens als een onderdeel van je gebruik van onze Website (de “Website”) en de diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”). Deze verwerking wordt uitgevoerd door ADVIPRO als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Wechelsebaan 143 unit 13, 2275 Lille (“wij”, “ons”), ingeschreven in de KBO onder nummer 0479.466.644, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Door het gebruik van onze website of diensten, ga je ermee akkoord dat je deze Privacy Policy zorgvuldig hebt gelezen en je hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Zulke wijzigingen worden verwerkt tot een nieuwe versie van de Privacy Policy. welke zal via de Website gecommuniceerd worden.

‘Cookies’ of gelijkaardige technologie kunnen gebruikt worden als onderdeel van de website of de diensten. Cookies zijn tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Voor meer info omtrent het gebruik van cookies kan je in onze cookie policy terugvinden.

Wat & waarom we gegevens verwerken

Wanneer je de Website en/of Diensten gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die op jou betrekking hebben:

1. Wanneer? Gebruik van Diensten, gebruik van Website

 • Welke? Identificatiegegevens
 • Waarom (doel)? Verwerking van aanvraag
 • Wettelijke grondslag? Gerechtvaardigd belang

2. Wanneer? Bij sollicitatie

 • Welke? Persoonlijke identificatiegegevens, zoals voor- en familienaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, en andere contactgegevens, geboorteplaats, geboortedatum, leeftijd, geslacht, Curriculum Vitae, informatie over opleiding, stages en professionele en andere ervaring, eventuele persoonlijkheidstesten, referenties, …
 • Waarom (doel)? In het kader van selectie en rekrutering, waaronder het invullen van bestaande en toekomstige vacatures
 • Wettelijke grondslag? Gerechtvaardigd belang

De sollicitant is er zich van bewust dat de gegevens die hij verstrekt recent, correct en volledig moeten zijn voor een correcte sollicitatieprocedure en verklaart uitdrukkelijk dat alle gegevens die hij verstrekt correct en betrouwbaar zijn. Door aanvaarding van de privacy policy gaat de sollicitant er uitdrukkelijk mee akkoord dat Advipro de correctheid van de gegevens mag controleren en vroegere werkgevers of opgegeven contactpersonen hiervoor mag contacteren, alsook om de reeds verkregen informatie verder aan te vullen.

3. Wanneer? Ons contacteren, inschrijven voor nieuwsbrief

 • Welke? Identificatiegegevens, contactgegevens
 • Waarom (doel)? Nasturen van gerelateerde informatie en aanvullingen
 • Wettelijke grondslag? Toestemming

In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van jou. Naast de bovengenoemde kunnen wij je persoonlijke gegevens ook verwerken:

 • om jou op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten, hetzij via de website, e-mail, telefoon of social media kanalen.
 • zodoende wij een correcte dienstverlening kunnen verschaffen en om een beter inzicht te verwerven in jouw behoeften.
 • voor direct marketing doeleinden, d.w.z. om jou te kunnen voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of onze geselecteerde partners. Je hebt de mogelijkheid tot uitschrijven.
 • voor het uitvoeren van statistische analyses om onze Website en/of Diensten te verbeteren, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.
 • om over te dragen aan gerechtelijke autoriteiten ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving.

Wanneer je onze Website bezoekt, is het mogelijk dat we automatisch (dus niet door registratie) informatie verzamelen die niet persoonlijk identificeerbaar is (bv type internetbrowser en het gebruikte besturingssysteem, domeinnaam vorige website, aantal bezoeken, gemiddelde tijd die u aan het bezoek besteedt, bekeken pagina’s. Het is mogelijk dat we deze informatie gebruiken om het gebruik van onze website te meten en de inhoud te verbeteren.

 

Delen wij jouw gegevens

Advipro verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijk verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om je een zo goed mogelijke website aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers jouw persoonsgegevens alleen in onze naam, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken.

Wij kunnen geanonimiseerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

 

Waar verwerken wij gegevens

Wijzelf en onze externe verwerkers zullen jouw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de Europese ruimte verwerken.

Wij kunnen jouw geanonimiseerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de Europese ruimte. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van jouw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die je zou kunnen genieten onder het toepasselijk recht.

Als er een overdracht van de persoonsgegevens en/of geanonimiseerde gegevens plaatsvindt, wordt het volgende wettelijke beschermingsmechanisme ingevoerd:

 • Welke? MAILCHIMP
 • Land buiten EER? USA
 • Wettelijk doorgeefmechanisme? US - EU Privacy Shield

 

Hoe wij gegevens verwerken

Wij zullen ons uiterste best doen om alleen je persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze policy vermelde doelen te bereiken. Wij zullen jouw persoonsgegevens op een wettelijke en transparante manier verwerken. Alsook ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.

Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt tot het moment waarop je jouw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Deze intrekking van de toestemming kan impliceren dat je niet langer in staat bent om de website diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als je je bij onze website hebt geregistreerd, zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen als je jouw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel dat zou verhinderen.

We zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen.

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn dan wel op grond van de wet vereist is. Voor de uitbouw van een efficiënt en coherent selectie-en rekruteringsprogramma bewaart Advipro je sollicitatiegegevens gedurende 5 jaar na het indienen van je meest recente sollicitatie. Die informatie wordt ook gebruikt bij een volgende sollicitatie, activering vanuit de werfreserve en om je de mogelijkheid te geven dat je niet elke keer dezelfde informatie te moeten verstrekken.

Wanneer de selectieprocedure leidt tot een arbeidsovereenkomst worden de gegevens van uw sollicitatie opgenomen in je personeelsdossier.

 

Jouw rechten omtrent persoonsgegevens

 1. Je hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over jou ontvangen hebben. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.
 2. Je hebt het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over jou die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd.
 3. Je hebt het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken. Dit kan door een e-mail te sturen naar privacy@advipro.be.
 4. In de plaats van verwijdering kan je ons ook vragen dat wij de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken indien (a) je de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar je ze nodig hebt om jezelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.
 5. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van gegevens als je kan aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heb je het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.
 6. Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, kan je jouw verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd formaat ontvangen.
 7. Als je een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, stuur je een e-mail naar privacy@advipro.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht je wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van jouw identiteitskaart. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.
 8. Mocht je een probleem hebben met over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, kan je altijd contact met ons opnemen. Blijf je ontevreden over ons antwoord, dan kan je een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Deze Privacy Policy is laatst bijgewerkt op 31 JUL 2019.